White Taffeta dress shown with the Rain Taffeta Sash


Taffeta Sash