White Taffeta dress shown with the Sky Organza Sash

Organza Sash